APITimeoutError

utils~ APITimeoutError

Error raised when a timeout occurs when waiting for the API.